Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. GABRIELA NARUTOWICZA 38, 64-100 LESZNO, NIP 6972310263 dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są przechowywane przez MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  w związku w rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dostępne pod adresem internetowym www.hotelgostyn.pl prowadzone przez ” MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. GABRIELA NARUTOWICZA 38, 64-100 LESZNO, NIP 6972310263 , wpisane do  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000487293.

§2 Inspektor Ochrony Danych

MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: manager@hotelgostyn.pl

§3 Informacje ogólne 

§4 Cele, warunki oraz podstawy przetwarzania danych osobowych w serwisie:

Administrator danych osobowych przetwarza:

w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Administratorem, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na nawiązaniu oraz utrzymaniu komunikacji pomiędzy Administratorem, a osobą składającą zapytanie/wniosek, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi;

§5 Wtyczki społecznościowe 

W Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne podobnie działające narzędzia społecznościowe, w szczególności umożliwiające użytkownikowi Serwisu wyrażenie swojej opinii o działalności Administratora oraz pozostawania w kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych, takich jak: Facebook, czy LinkedIn, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów społecznościowych mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych serwisów

§6 czas przetwarzania danych osobowych przez administratora serwisu

Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres niezbędny do realizacji świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną w Serwisie. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, firma mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, w czasie którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu przez użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności poszczególnych przeglądarek internetowych.

§7 odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z art. 4 RODO przez odbiorcę należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Z uwagi na realizację usług świadczonych drogą elektroniczną Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

§8 Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez MINICENTRUM GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

§9 polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisie